031.918.6008  ARS 1번 일산캠퍼스  2번 덕양캠퍼스

French Baking & Barista Institute

   
 
파주고용복지플러스센터 [2월 취업지원 프로그램 안내] 관리자 2020-01-16
 
   
 

                    - 행사명 : 2월 취업지원 프로그램
                - 일   시 :
2020. 2월 매주 목요일
                - 장   소 : 취업 특강 설명회장
                - 내   용 : 구직자의 건강관리 / 취업특강 I, 재취업을 위한 스트레스 DOWN, 취업특강 II
                * 
신청자가 많으면 조기 마감되는 경우가 있으므로 양해해주시기 바라며, 
                 접수는 워크넷 혹은 실업인정 담당자에게 신청하시기 바랍니다.